Nyerj a haverokkal!

Több, mint 5000 napi nyeremény

Játékszabályzat

A "Coca-Cola - Nyerj a haverokkal!"
nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 1. 1.

  A nyereményjáték szervezője

  A "Coca-Cola - Nyerj a haverokkal" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44; a továbbiakban: "Szervező").
  A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., cégjegyzékszám: 13-09-072516, adószám: 12160126-2-13, a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 1-3., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi.

 2. 2.

  A Játékban résztvevő személyek

  2.1. A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.nyerjahaverokkal.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap").

  2.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az Adatkezelő, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  2.3. A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be 18. életévét, úgy a jelen részvételi- és játékszabályzat (a továbbiakban: "Játékszabály") I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 20 naptári napon belül postai úton, ajánlott küldeményként megküldi Lebonyolító alábbi címére (Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf. 135.), ellenkező esetben nyereményre nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy az I. sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében.
  Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobil-elérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép.
  A Szervező és a Lebonyolító jogosult a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni.

 3. 3.

  A Játékban résztvevő termékek

  3.1. A Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Coca-Cola cherry 0,5 literes, 1 literes, 2 literes, illetve 2,5 literes "promóciós kupakkal" (azaz 10 jegyű kódot tartalmazó kupakkal) ellátott, nem visszaváltható, PET palackos termékek vesznek részt a Játékban.
  Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

  3.2.

  A Burger King éttermekben minden 0,4 literes és 0,5 literes üdítő vásárlása esetén kapott kupon kódjának feltöltésével vehet részt a fogyasztó játékban.

 4. 4.

  A Játék időtartama

  A Játék 2013. július 1. 00 óra 00 perctől 2013. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart.

 5. 5.

  A Játék menete

  5.1 A Játék menete

  a) Vásároljon Játékban résztvevő a jelen Játékszabály 3. a), illetve b) pontjában meghatározott termékeket valamelyik Coca-Cola üdítőitalokat árusító üzletben, vagy vendéglátóipari egységben, és 2013. október 1-ig őrizze meg a kupakot, vagy a Játékban résztvevő Mozikban/ illetve a Burger King Éttermekben kapott kuponon szereplő egyedi kódot.

  b) A Játékban való részvételhez regisztráljon a Honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, nem, e-mail cím, lakcím, telefonszám), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Szervező a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

  c) Bármely regisztrált Játékos csapatot (a továbbiakban: "Csapat") hozhat létre - amennyiben ő maga még nem tagja csapatnak. Csapat létrehozásához a csapat alapítójának azonosító nevet kell megadnia, valamint meghívhat további csapattagokat, maximum 4 főt, akik elektronikusan kapnak értesítést a meghívás tényéről, melyet elfogadhatnak, vagy visszautasíthatnak. Csapat tagjává valaki - a meghívó e-mail instrukcióit követve - a meghívás elfogadásával, regisztrációt követően válik. Egy játékos kizárólag egy csapat tagja lehet, és egy csapatot alapíthat. Csapatot csak azon Játékos alapíthat, aki még nem tagja egyetlen csapatnak sem. Csapatból bárki szabadon kiléphet, ugyanakkor új csapat tagjává nem válhat, új csapatot nem alapíthat, kódfeltöltései Egyéni Játékosként kerülnek rögzítésre a rendszerben. A Csapat alapítójának lehetősége van új csapattagot meghívni, amennyiben valamelyik meghívottja nem fogadja el a meghívást, vagy törli azt a meghívottat, aki a meghívására 48 h belül nem reagál, ha azonban egy tag már elfogadta a meghívást, csatlakozott a csapathoz, majd utólag mégis kilép, a helyére új játékos nem léphet.

  d) Egy csapat aktív tagjának az minősül, aki legalább egy érvényes egyedi, 10 jegyű kódot feltölt. Minden kód csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Valamennyi kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot több alkalommal nem lehet feltölteni. Azonos kód többszöri feltöltése esetén mindig az első feltöltést fogadja el a rendszer érvényesnek. Egy Játékos viszont korlátlan számú kódot tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

  5.2. A Játék időtartama alatt különböző nyeremények találnak gazdára.

  a) A Szervező a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozza meg a napi és a heti nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, napi 80 darab nyerő időpontot, a heti nyeremények esetében minden naptári hét – mely hétfőtől vasárnapig tart - minden napjának 07 óra 00 perc 00 másodperce és 20 óra 59 perc 59 másodperce között heti 20 darab nyerő időpontot, a Játék teljes időtartamára. A nyerő időpontok mindenki számára titkosak. A jelen Játékszabály 6. pontjában meghatározott nyereményeket az az Egyéni Játékos vagy Játékos Csapat fogja megnyerni, aki, vagy amelynek valamely tagja az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban tölt fel az érvényes kódot a Honlapra. Játékos csapat nyertessége esetén azon csapattagok jogosultak az adott nyerő időpont alapján definiált nyereményre, akik a nyerés időpontjában rendelkeznek minimum 1 darab feltöltött érvényes kóddal.

  b) Amennyiben egy nyertes csapat nem minden tagja rendelkezik feltöltött érvényes kóddal a nyerés időpontjában, és így nem kerül kiadásra a meghirdetett számú nyeremény, a fennmaradó, ki nem adott nyeremény a játék további menete során automatikusan visszakerül a rendszerbe és a későbbiekben kerül kiadásra.

  c) A főnyeremény a promóció lezárulását követően kerül kisorsolásra az összes érvényes kódot feltöltő Játékos vagy Játékos csapat között. A főnyeremény esetében kódot sorsolunk. Amennyiben a nyertes kód tulajdonosa Játékos, lehetősége van másik 4, általa választott személyt magával vinnie az utazásra. Amennyiben a nyertes kód tulajdonosa egy Csapat tagja, akkor az utazáson a Nyertes Csapat tagjai vesznek részt. Amennyiben a Nyertes Csapat létszáma nem éri el az 5 főt, lehetőségük van, a Csapat létszámát 5 főre kiegészíteni. Ebben az esetben Csapattagokon kívüli további meghívottakat a Csapat kapitánya határozza meg.

  5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  5.4. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (Tartaléknyertes) minősül nyertes Játékosnak.
  Napi és heti nyeremények esetében Tartaléknyertesnek minden esetben (az időben) a kizárt Játékos feltöltését követő érvényes kódfeltöltést küldő Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. Ez mindaddig így folytatódik, ameddig az adott nyeremény nem talál gazdára. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kódfeltöltés időpontjának Szervező a kódfeltöltésnek a feldolgozó rendszerbe történő beérkezésekor rögzített időpontját tekinti.
  A főnyeremény esetében Tartaléknyertesnek a Szervező által a főnyeremény sorsolásakor számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétében sorsolt 5 Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a sorsolás sorrendjében követik egymást. A közjegyző jelenlétében, elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztja a feltételeknek megfelelő fődíj nyertesét és a tartaléknyerteseket. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 5.5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
  A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

  5.5. Nyeremények átvétele:
  A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

  a) Napi és heti nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a nyerő időpontot követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül. A nyereményt postai úton megküldi a Játékos által a regisztráció során megadott címre minden nyertesnek legkésőbb 2013. október 1-ig. A nyeremények kiszállítása folyamatosan történik, azok tervezett időpontjáról a szállítást megelőző munkanap folyamán a megadott mobiltelefon számra sms értesítést küldünk. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg, sikertelen kiszállítás esetén a kiszállításról értesítést hagyunk a nyertesnek, a nyeremények további 10 naptári napig az illetékes postahivatalban átvehetők.
  Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2013. október 1-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2013. október 1-ét követően a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

  b) A főnyeremény esetén Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást követően 24 órán belül, majd további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyerteseknek bármilyen okból nem adható át a nyeremény, sor kerül a tartaléknyertesek kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján. A nyertes Játékos a második e-mail elküldését követő 8 naptári napon belül köteles e-mail vagy telefon útján visszajelezni a nyereményértesítőben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek és a neki küldött értesítést követő 8 naptári napos határidőn belül visszajelzett.
  A főnyeremény esetében a nyertes Játékos visszajelzését követő 15 munkanapon belül tájékoztatja és időpontot egyeztet a Lebonyolító a nyertes Játékossal a nyeremény átvételének helyéről, idejéről, illetve módjáról.
  Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó kupakot, vagy kaparós kártyát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő kupakokat, illetve kaparós kártyát - 2013. október 1-ig őrizzék meg!
  Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!
  Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
  A nyereményhez tartozó postázási költséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, utazáshoz útlevél igénylése, extra fő és extra szabadidős szolgáltatások igénybevétele a helyszínen) a Játékost terhelik. A szabályosan postára adott Nyeremények postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti kupak, vagy kaparós kártya kódot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

 6. 6.

  A Nyeremények

  A Játék keretében a Szervező:

  a) nyerő időpontok alapján napi és heti rendszerességgel hirdet nyertest,

  b) a Játék lezárását követően, az összes, érvényes kódot 2013. augusztus 31. éjfélig feltöltő Játékos között közjegyző előtti sorsolás keretében 2013. szeptember 18-án 10:00 órakor kisorsolja a főnyereményt (a sorsolásra a Lebonyolító székhelyén kerül sor: 1124 Budapest, Jagelló út 1-3.).

  6.1. Napi nyeremények:
  Nyereménykategória megnevezése, Megnyerhető nyeremények és számuk:
  Napi nyeremények, nyerő időpontokhoz kötötten:

  • Naponta 10 db (összesen 620 db) egyedi pendrive
  • Naponta 10 db (összesen 620 db) szabadidős programajánlat
  • Naponta 20 db (összesen 1240 db) fülhallgató elosztó
  • Naponta 20 db (összesen 1240 db) egyedi fülhallgató
  • Naponta 10 db (összesen 620 db) egyedi strandtörölköző szett
  • Naponta 10 db (összesen 620 db) limitált kiadású Garage Store póló

  A szabadidős programok beváltására vonatozó egyedi beváltási feltételeket jelen Játékszabályzat IV. sz. melléklete tartalmazza.

  6.2. Heti nyeremények, nyerő időpontokhoz kötötten:

  • Heti 10 db (összesen 90 db) DC cipő vásárlási utalvány egyenként 20.000 Ft értékben
  • Hetente 5 db (összesen 45 db) Sony Xperia Z telefon + Smart Watch csomag
  • Hetente 5 db (összesen 45 db) Sony Xperia Z tablet

  A Sony XperiaZ tablet műszaki jellemzőit jelen Játékszabályzat III. sz. melléklete tartalmazza.

  6.3. Főnyeremény:

  • 1 db 5 fős utazás Ibizára

  Az ibizai utazás részletes paramétereit jelen Játékszabályzat II. sz. melléklete tartalmazza.

 7. 7.

  Információ a Játékról

  A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, a promóciós címkével ellátott termékeken, a 06 1 267 4848-as telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@nyerjahaverokkal.hu e-mail címen, valamint www.coke.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nyerjahaverokkal.hu internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, éjjel-nappal a 06 1 267 4848 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@nyerjahaverokkal.hu e-mail címen.

 8. 8.

  Személyi jövedelemadó

  A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 9. 9.

  Vegyes rendelkezések

  9.1. A Szervező vagy a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.

  9.2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel.

  9.3. A promóciós címkék és kupakok, kaparós kártyák nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a The Coca-Cola Company és annak leányvállalatai, így különösen az Adatkezelő, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

  9.4. A hamisított promóciós kupakok/kaparós kártyák / kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós kupakok / kaparós kártyák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő kupakok / kaparós kártyák és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a kupakok / kaparós kártyák és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  9.5. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

  a) A Játékban résztvevők a Játékszabályzat elfogadásával automatikusan önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező vagy a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata, így különösen az Adatkezelő, illetve a Játék lebonyolításában közreműködő Lebonyolító, a Játékosok és a Honlapon regisztrálók személyi adatait és személyes jellegű információit [név, vezetéknév, cím (csak a település megjelölésével), életkor, telefonszám stb.] díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

  b) A Szervező, az Adatkezelő és Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak és a Honlapon regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. címen vagy a coca-cola.vevoszolgalat@cchellenic.com e-mail címen vagy a 06-24-500-500-as telefonszámon, vagy a Lebonyolító által, a játék ideje alatt üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06 1 267 4848 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@nyerjahaverokkal.hu e-mail címen). Továbbá a Játékost és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).

  c) A Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel automatikusan és önkéntesen hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, vagy a The Coca-Cola Company és annak bármely leányvállalata, így különösen az Adatkezelő díjmentesen, korlátozás nélkül felhasználja, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

  d) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

  9.6. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti kupak kódot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

  9.7. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

  9.8. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

  9.9. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

  9.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa.

  9.11. A Coca-Cola, Coca-Cola light, a Coca-Cola zero, a Coca-Cola cherry a The Coca-Cola Company bejegyzett védjegyei.

  9.12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.


Mellékletek:

I. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról
II. számú melléklet: Főnyeremény részletes leírása
III. számú melléklet: Heti nyeremény (tablet) részletes leírása
IV. számú melléklet: Szabadidős programok beváltásának részvételi feltételei